Legal information

By clicking the Submit button, I agree to the terms of service.

1. AANVAARDING

Deze pagina (“kennisgeving”) vermeldt de voorwaarden en bepalingen van de website. Wij verzoeken u deze kennisgeving aandachtig te lezen. Door zich toegang te verschaffen tot de website van M.L resource management, deze te doorbladeren of te gebruiken (“Gebruik”) bevestigen alle gebruikers en bezoekers (“U”, “u”, “Gebruiker” of “gebruiker”) dat zij de voorwaarden en bepalingen aanvaarden die in deze kennisgeving worden opgesomd. Indien u de in deze kennisgeving opgesomde voorwaarden en bepalingen niet aanvaardt, mag u de website niet gebruiken. M.L resource management behoudt zich het recht voor om deze kennisgeving van tijd tot tijd naar eigen goeddunken bij te werken. U dient deze kennisgeving daarom af en toe opnieuw te lezen.

2. BEVOEGDHEID

De website en bijbehorende diensten staan tot uw beschikking op voorwaarde dat u wettelijk bindende overeenkomsten kunt afsluiten volgens de toepasselijke wetgeving. De website is niet beschikbaar voor minderjarigen. Indien u een minderjarige bent, verzoeken wij u de website niet te gebruiken.

3. GEBRUIKSRECHT EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Margareth Lake kent u een beperkt, niet exclusief, niet overdraagbaar, herroepelijk gebruiksrecht toe voor het weergeven en tijdelijk downloaden van een kopie van de informatie die op de website wordt getoond, uitsluitend voor persoonlijk, niet commercieel gebruik voor uzelf of binnen uw organisatie. Alle informatie die op de website wordt getoond of beschikbaar wordt gesteld, waaronder, zonder beperking, grafische voorstellingen, documenten, tekst, beelden, geluid, video, audio, illustraties, software en HTMargareth Lake-code (samen de “informatie” genoemd) is het exclusieve eigendom van Margareth Lake of diens leveranciers van inhoud. De informatie wordt beschermd door de Amerikaanse en internationale auteursrechten en alle andere toepasselijke voorschriften, reglementeringen en wetgeving in verband met intellectuele eigendom. Behalve indien dit uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze kennisgeving, mag u (i) de informatie niet gebruiken, kopiëren, wijzigen, tonen, verwijderen, verdelen, downloaden, opslaan, reproduceren, doorsturen, publiceren, verkopen, herverkopen, aanpassen, “reverse-engineeren” of er afgeleide werken mee creëren, of (ii) de informatie gebruiken op andere websites of dragers, bv. in een netwerkomgeving, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Margareth Lake.
Alle handelsmerken, dienstmerken, domeinnamen, logo’s en andere identificerende elementen (de “merken”) die op de site worden getoond zijn het exclusieve eigendom van Margareth Lake en van hun respectieve eigenaars. U mag de merken op geen enkele manier gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Margareth Lake en van hun respectieve eigenaars.

4. DOOR DE GEBRUIKER AANGEREIKTE INFORMATIE

De site verschaft u een forum waarmee u tewerkstelling- en loopbaaninformatie kunt krijgen. Door uw informatie voor te leggen aan of in te voeren in de site (“aangereikte informatie”) komt u overeen dat u aan Margareth Lake een eeuwigdurend, niet exclusief, onherroepelijk, royaltyvrij, wereldwijd gebruiksrecht en recht verleent, maar Margareth Lake niet de verplichting oplegt, om de door u aangereikte informatie in haar geheel of gedeeltelijk en in elk geval voor altijd en over de hele wereld te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, weer te geven, te verdelen, te downloaden, op te slaan, te reproduceren, door te geven, te publiceren, te verkopen, te herverkopen, aan te passen en er op eender welke manier afgeleide werken van te maken.
U bevestigt en aanvaardt dat Margareth Lake de gebruikers uitsluitend een passief forum biedt waar ze tewerkstellings- en loopbaaninformatie kunnen krijgen. Margareth Lake licht de aangereikte informatie niet door en oefent er geen toezicht op uit. Daarom spreekt Margareth Lake zich niet uit over de betrouwbaaMargareth Lakeeid, accuraatheid, volledigheid, geldigheid en waaMargareth Lakeeidsgetrouwheid van de aangereikte informatie. Margareth Lake behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken aangereikte informatie te wissen, te verwijderen, te blokkeren of weergave ervan te weigeren wanneer Margareth Lake deze informatie onaanvaardbaar acht. Indien Margareth Lake op de hoogte wordt gebracht van onaanvaardbare aangereikte informatie, dan mag Margareth Lake die informatie naar eigen goeddunken onderzoeken.
U bevestigt en aanvaardt dat Margareth Lake kopieën van de door u aangereikte informatie mag bijhouden en de door u aangereikte informatie aan derden mag bekendmaken indien Margareth Lake meent dat dit noodzakelijk is om: (i) de integriteit van de site te beschermen; (ii) de rechten van Margareth Lake te beschermen; (iii) een gerechtelijk bevel na te leven; (iv) te voldoen aan gerechtelijke actie; (v) de eisen van Margareth Lake volgens deze kennisgeving te doen gelden; en (vi) te voldoen aan eisen betreffende inbreuken op de rechten van derden.

5. ALGEMEEN VERBOD

In verband met het Gebruik van deze site komt u overeen om de volgende handelingen NIET te stellen:
(a) inbreuk maken op plaatselijke, provinciale, gewestelijke, Europese of andere toepasselijke voorschriften, reglementeringen en verordeningen waaronder, zonder beperking, antidiscriminatiewetgeving of wetgeving in verband met gelijke kansen bij de tewerkstelling;
(b) inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten waaronder, zonder beperking, octrooien, auteursrechten, handelsmerken of handelsgeheimen van derden;

(c) informatie uploaden, openbaar maken, doorgeven of opslaan die:

illegaal, aanstootgevend, lasterlijk, frauduleus, bedrieglijk, misleidend, schadelijk, bedreigend, kwellend, obsceen of afkeurenswaardig is;

een inbreuk vormt op uw contractuele of vertrouwelijkheidsverplichtingen;

de normale werking van de site verstoort of hindert, zoals het aanbrengen of doorsturen van virussen, het voortdurend en heMargareth Lakeaaldelijk publiceren van dezelfde informatie of het publiceren van informatie met een abnormale omvang; of

niet toegestaan is door Margareth Lake, waaronder, zonder beperking, niet goedgekeurde reclame, ongevraagde advertenties, “junkmail”, “spammail”, “kettingbrieven”, piramideplannen, franchises, distributeurschappen, lidmaatschappen van clubs, verkoopsafspraken of anderszins onaanvaardbare informatie;

 

(d) inbreuk maken op de privacy- of persoonsrechten van anderen door misbruik te maken van de informatie waaronder, zonder beperking, het pesten of “stalken” van een andere persoon, ongevraagde e-mail doorsturen en de persoonsgegevens van anderen verzamelen;
(e) inbreuk maken of pogingen ondernemen om inbreuk te maken op beveiligingsmaatregelen van de site;
(f) gebruik maken van een middel, proces of mechanisme om controle uit te oefenen op, informatie op te halen van, informatie op te zoeken op of zich toegang te verschaffen tot de site of de informatie zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Margareth Lake, bijvoorbeeld via een “spider” of robot;
(g) u toegang verschaffen of pogingen ondernemen om u toegang te verschaffen tot een account of inlogcode van derden die op de site worden vermeld;
(h) informatie kopiëren, wijzigen, reproduceren, verwijderen, verdelen, downloaden, opslaan, doorgeven, verkopen, herverkopen, bekendmaken, reverse-engineeren of er afgeleide werken van maken tenzij wanneer het informatie betreft die door u werd aangereikt en waarvan u de eigenaar bent;
(i) onjuiste, valse of onvolledige informatie bekendmaken of aanreiken betreffende o.a. uw cv, biografische gegevens, vacature en bedrijfsprofiel;
(j) u uitgeven voor een andere persoon of entiteit;
(k) de informatie van een hoofding in een elektronische bekendmaking of e-mail vervalsen;
(l) u anders voordoen dan u bent en uw connectie met derden of uw entiteit anders voorstellen dan deze zijn; of
(m) de site gebruiken op een manier die niet is toegestaan of voor criminele activiteiten.

6. SPECIFIEK GEBRUIK EN VERANTWOORDELIJKHEID

Naast de algemene verantwoordelijkheden die in deel 5 worden opgesomd, gaat u ook akkoord om de volgende bepalingen na te leven.
Voorts komt u overeen dat u:
(a) de site uitsluitend zult gebruiken voor legale doeleinden tijdens het zoeken naar tewerkstellingsmogelijkheden en loopbaaninformatie;
(b) volledige, correcte, up-to-date en accurate gegevens zult verstrekken en bijhouden in verband met de door u aangereikte informatie;
(c) informatie zult bekendmaken waarvan u alle nodige (gebruiks)rechten bezit;
(d) zult afgaan op uw eigen oordeelsvermogen, behoedzaamheid en gezond verstand bij het beheren van tewerkstellingsmogelijkheden en informatie die door de site worden aangeboden of die u van de site haalt; en
(e) het risico zult dragen van het vertrouwen dat u stelt in of het gebruik dat u maakt van informatie die door derden wordt verstrekt.

7. ACCOUNT EN WACHTWOORD

Wanneer u de site gebruikt, kunt u beslissen om een account te openen bij de site. Als u een account opent bij de site, krijgt u een inlogcode voor uw account en een eerste wachtwoord. U bent er als enige verantwoordelijk voor (a) dat die inlogcode en dat paswoord geheim blijven; (b) dat u uw wachtwoord regelmatig bijwerkt en wijzigt; en (c) dat u Margareth Lake meteen verwittigt als iemand zonder uw toestemming gebruik maakt van uw account of inbreuk maakt op de beveiliging.

8. TEWERKSTELLING

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Margareth Lake
(a) niet garandeert dat u tewerkstelling of tewerkstellingsaanbiedingen zult krijgen via de site;
(b) niet verantwoordelijk is voor tewerkstellingsaanbiedingen, -doorlichtingen, -beslissingen en de eigenlijke tewerkstelling die door derden worden voorgesteld;
(c) niet garandeert dat de door derden vermelde informatie correct, volledig, geldig of tijdig is;
(d) niet verantwoordelijk is voor informatie die door derden wordt bekendgemaakt, waaronder, zonder beperking, vacatures en lijsten van tewerkstellingsmogelijkheden; en
(e) in geen enkel opzicht optreedt als uw werkgever of als tussenpersoon. U dient af te gaan op uw eigen oordeelsvermogen, behoedzaamheid en gezond verstand bij de beoordeling van mogelijke werkgevers en informatie die door derden wordt verstrekt.

9. KOPPELINGEN NAAR DERDEN

Op de site kunnen koppelingen, zoals hyperlinks of knoppen, toegang bieden tot websites van derden (“gekoppelde sites”). Mogelijk worden de gekoppelde sites niet gecontroleerd door Margareth Lake en oefent Margareth Lake er geen toezicht op uit. Margareth Lake is niet verantwoordelijk voor informatie, gegevens of inhoud die op die gekoppelde sites wordt bekendgemaakt. De opname van de gekoppelde sites op de site houdt geen relatie of associatie in tussen Margareth Lake en de eigenaar van de gekoppelde sites. Dit betekent evenmin dat Margareth Lake de gekoppelde sites goedkeurt. Margareth Lake neemt de gekoppelde sites uitsluitend op om u van dienst te zijn. U bent als enige verantwoordelijk voor uw toegang tot de gekoppelde sites. U dient af te gaan op uw eigen oordeelsvermogen, behoedzaamheid en gezond verstand bij het gebruik van de gekoppelde sites.

Koppelingen naar de Website zijn niet toegelaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Margareth Lake. U bent niet gerechtigd (noch zelf noch door anderen te helpen) op de Website getoonde informatie of functies toe te voegen, te wijzigen, te vervangen, teverbeteren, of gedeeltelijk of volledig over te nemen. U bent niet gerechtigd (noch zelf noch door anderen te helpen) links aan te brengen van uw eigen websites naar de Website of delen ervan (zij het door middel van hypertext-linking, deep-linking, framing, tagging of anderszins) zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

10. PRIVACY

Margareth Lake zal alle persoonsgegevens die u op of via deze site verstrekt verwerken in overeenstemming met zijn > Privacyverklaring en eventuele specifieke bepalingen die in het relevante gedeelte van deze site worden uiteengezet.

11. COOKIES

Wat zijn cookies?

Op deze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig tekstbestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer of mobiel toestel wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie wordt bij volgend bezoeken naar onze servers teruggestuurd. Cookies zijn nuttig omdat zij aan een website toelaten het apparaat van de bezoeker te herkennen. Cookies kunnen geen virussen verspreiden en kunnen geen schade aan uw computer toebrengen.

Welke cookies gebruiken wij?

a. Remarketing/tracking cookies:

Op onze website maken wij gebruik van tracking cookies van DoubleClick. Wij gebruiken deze cookies om onze advertenties te verbeteren, om u reclame te bieden die voor u relevant is, om de rapportage over campagneprestaties te verbeteren en om te voorkomen dat advertenties worden weergegeven die u al hebt gezien.

DoubleClick-cookies bevatten behalve het IP-adres geen andere persoonsgegevens. Soms bevat de cookie een extra ID die lijkt op de cookie-ID. Deze ID wordt gebruikt om een advertentiecampagne te identificeren die eerder aan de gebruiker is weergegeven; er worden door DoubleClick echter geen persoonlijk identificeerbare gegevens opgeslagen in de cookie.

De volgende gegevens worden verzameld: de webbrowser die u gebruikt, het besturingssysteem dat u gebruikt, de bandbreedte die u gebruikt, het tijdstip waarop de cookie is geplaatst, de website die u bezocht toen de cookie werd geplaatst en uw IP-adres.

Daarnaast verklaart Google dat informatie die via de cookies is verkregen ook nooit wordt gecombineerd met informatie die Google via zijn andere producten en diensten verkrijgt.

De verzamelde IP-adressen en de gegevens in cookies worden na respectievelijk negen en 18 maanden geanonimiseerd. Ze worden dan niet meer gebruikt.

Als u niet wilt dat uw webactiviteiten worden bijgehouden door cookies klikt u op de onderstaande knop.

 

b. Analytische cookies:

Wij plaatsen analytische cookies van Google, als deel van hun “Analytics”-dienst. Deze cookies worden gebruikt om informatie te verkrijgen over hoe bezoekers onze site gebruiken. Wij gebruiken deze verkregen informatie om rapporten samen te stellen die ons toelaten de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren. Deze cookies vervallen automatisch 6 maanden na uw laatste bezoek aan onze website.

Deze cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm. Wij gebruiken nooit cookies om persoonlijke informatie over onze bezoekers op te slaan.

Concreet wordt volgende informatie verzameld: het aantal bezoekers op onze site, hoe de bezoekers op onze site terecht zijn gekomen en welke pagina’s van onze site deze precies bezocht hebben.

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het plaatsen van deze analytische cookies.

c. Social plug-ins:

Op onze website gebruiken wij sociale media knoppen die u toelaten de inhoud van onze website via de sociale netwerken ‘Facebook’, ‘Twitter’, ‘LinkedIn’ en ‘YouTube’ met derden te delen. Teneinde deze functionaliteit toe te laten vertrouwen wij op externe scripts. U dient er zich van bewust te zijn dat de mogelijkheid bestaat dat deze websites informatie verzamelen omtrent uw internetgebruik, zelfs indien u geen gebruik maakt van de knoppen die op onze pagina werden geplaatst. Houd er rekening mee dat wij geen invloed hebben op de gegevens die via deze knoppen worden verzonden. Wilt u weten waarvoor en in welke mate uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt en hoe u kunt voorkomen dat die gegevens worden gebruikt, raadpleeg dan het privacybeleid van de aanbieder van het sociaal netwerk.

Hoe kunnen cookies worden uitgeschakeld?

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan u vinden in uw browserinstellingen (terug te vinden via de Help-functie van uw browser of via de website van uw provider). Voor meer informatie over het gebruik van cookies bij browsers op mobiele toestellen en hoe u deze kunt weigeren of verwijderen, verwijzen wij u naar de gebruiksinstructies van uw toestel.

Wenst u alle cookies van Google automatisch te blokkeren verwijzen wij u naar de volgende website: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Meer informatie omtrent cookies in het algemeen kan u vinden op volgende website: http://www.allaboutcookies.org

12. VRIJWARING

U komt overeen dat u Margareth Lake, zijn moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen, functionarissen, bestuurders, agenten en werknemers vrijwaart en verdedigt tegen eisen of aanspraken van derden, waaronder, zonder beperking, honoraria van advocaten en gerechtskosten die het gevolg zijn van of voortvloeien uit uw gebruik van de site, de door u aangereikte informatie of uw inbreuken op bepalingen en voorwaarden van deze kennisgeving.

13. DISCLAIMER

U BEVESTIGT EN AANVAARDT HET VOLGENDE: (A) U NEEMT ALLE RISICO’S OP ZICH IN VERBAND MET OF VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK EN WEERGAVE VAN DE SITE OF UW TOEGANG TOT DE SITE. DE SITE WORDT VERSTREKT OP EEN “AS IS” EN EEN “AS AVAILABLE” BASIS, D.W.Z. DAT Margareth Lake DE SITE VERSTREKT EN DE GEBRUIKER DE SITE AANVAARDT IN DE TOESTAND WAARIN DEZE ZICH MOMENTEEL BEVINDT EN BESCHIKBAAR IS, MET ALLE FOUTEN, OOK DEZE DIE NIET ONMIDDELLIJK ZICHTBAAR ZIJN.

(B) Margareth Lake WIJST UITDRUKKELIJK ALLE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES VAN EENDER WELKE AARD AF, WAARONDER, ZONDER BEPERKING, STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VEMargareth LakeANDELBAAMargareth LakeEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-OVERTREDING, OF GARANTIES DIE VOLGEN UIT HET VERLOOP VAN DE PRESTATIES, DE VEMargareth LakeANDELING OF HET GEBRUIK.

(C) Margareth Lake WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF (I) DAT DE SITE EN INHOUD ERVAN VRIJ ZIJN VAN FOUTEN OF VIRUSSEN; (II) DAT DE SITE VEILIG IS EN NIET ONDERBROKEN ZAL WORDEN; (III) DAT DE SITE ALTIJD BESCHIKBAAR ZAL ZIJN; (IV) DAT DE SITE AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN; EN (V) MET BETREKKING TOT DE BETROUWBAAMargareth LakeEID, ACCURAATHEID, VOLLEDIGHEID, GELDIGHEID EN WAAMargareth LakeEIDSGETROUWHEID VAN DE AANGEREIKTE INFORMATIE.

14. AANSPRAKELIJKHEID EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U BEVESTIGT DAT U ALLE RISICO’S AANVAARDT IN VERBAND MET, TEN GEVOLGE VAN OF VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE OF AANGEREIKTE INFORMATIE WAARONDER, ZONDER BEPERKING, DE RISICO’S VAN FINANCIEEL VERLIES, FYSIEKE SCHADE, SCHADE AAN EIGENDOM, HANDELEN MET ANDERE GEBRUIKERS VAN DE SITE, VREEMDEN, MINDERJARIGEN OF INGEZETENEN VAN EEN ANDER LAND EN MENSEN DIE HANDELEN ONDER VALSE VOORWENDSELEN. U KOMT BOVENDIEN OVEREEN DAT U Margareth Lake, ZIJN MOEDERMAATSCHAPPIJEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, FUNCTIONARISSEN, AGENTEN EN WERKNEMERS VRIJWAART VAN ALLE AANSPRAKEN, EISEN, SCHADEVERGOEDINGEN (VOOR DIRECTE, INDIRECTE EN GEVOLGSCHADE) VAN EENDER WELKE AARD, BEKEND OF ONBEKEND, IN VERBAND MET, TEN GEVOLGE VAN OF VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, DE DOOR U AANGEREIKTE INFORMATIE, DE TRANSACTIES IN VERBAND MET OF TEN GEVOLGE VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE.

U GAAT ER VERDER MEE AKKOORD DAT Margareth Lake, ZIJN MOEDERMAATSCHAPPIJEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN EN LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, OF SCHADE VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, INKOMSTENVERLIES, GEGEVENSVERLIES OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK DIE DOOR U OF DOOR DERDEN WORDT OPGELOPEN ONAFHANKELIJK VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE GROND EN ZELFS ALS Margareth Lake OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEDEN VAN ZULKE SCHADE. INDIEN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES, DE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID OF DE VRIJWARING VAN BEPAALDE SCHADE VERBIEDEN, ZAL DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN Margareth Lake VOOR SCHADE NIET MEER BEDRAGEN DAN 10 US DOLLAR.

15. BEËINDIGING

Margareth Lake heeft het recht om naar eigen goeddunken een einde te stellen aan services op de site en informatie van de site te verwijderen. Margareth Lake mag uw toegang tot alle diensten die door Margareth Lake op de site worden verstrekt of tot een gedeelte daarvan op elk ogenblik en om eender welke reden beëindigen, met of zonder beweegreden of kennisgeving. Indien u uw account wilt beëindigen, mag u uitsluitend uw gebruik van de site stopzetten. Margareth Lake is niet aansprakelijk voor behoud of teruggave van de door u aangereikte informatie, uw account, uw inlogcode en wachtwoord. U dient altijd een kopie te bewaren van de door u aangereikte informatie.

16. ALGEMEEN

U komt overeen dat er ten gevolge van uw gebruik van de site tussen uzelf en Margareth Lake geen relatie bestaat van werkgever-werknemer, partnerschap, tussenpersoon of joint venture.

Deze kennisgeving vormt de volledige overeenkomst tussen uzelf en Margareth Lake die uw gebruik van de site regelt en zij vormt een aanvulling op eventuele bindende overeenkomsten tussen uzelf en Margareth Lake.

Deze kennisgeving valt onder de bepalingen van de Nederlandse wetgeving en is onderworpen aan de bevoegdheid van de Nederlandse Rechtbanken.

U mag geen informatie gebruiken of exporteren, en geen kopieën of adaptaties maken die inbreuk maken op de toepasselijke wetgeving, voorschriften en reglementeringen, waaronder, zonder beperking, de Amerikaanse wetgeving en voorschriften op de export.

Wanneer een van beide partijen een of meer voorwaarden van deze kennisgeving niet of te laat afdwingt, wordt dat niet beschouwd als een vrijstelling van die voorwaarde(n).

De ongeldigheid of onafdwingbaaMargareth Lakeeid van een of een gedeelte van deze voorwaarden, of van eender welk recht voortkomend uit deze kennisgeving, zal geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van gelijk welke andere bepaling of ander recht of het overblijvende gedeelte ervan, dewelke volledig van kracht blijft, met uitzondering van de ongeldige of onafdwingbare bepaling of het ongeldige of onafdwingbare gedeelte ervan.

Contact: rotterdam@margartehlake.nl