Medewerker Personeelsadministratie

€45-€50
Administratief

Site WLomgeving Waterschap Limburg

Voor WBL zijn we vanuit Margareth Lake Group op zoek naar een: Medewerker Personeelsadministratie

Waterschapsbedrijf Limburg is een dochterbedrijf van Waterschap Limburg en zorgt op basis van de Toekomstvisie 2030 voor de realisatie van de transport en zuiveringstaak van afvalwater. Schoon water is niet vanzelfsprekend! Iedereen gebruikt dagelijks zo’n 130 liter water. Om te drinken, te douchen, het toilet door te spoelen, voor de afwas en de wasmachine. Ook bedrijven gebruiken en vervuilen water. Al dat water verdwijnt vervolgens in het riool. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) transporteert het afvalwater van 500.000 [ ] ‘…Specialist op het gebied van Productie- en Procesautomatisering…’ 2 Vacature Limburgse huishoudens en 30.000 bedrijven naar haar 17 rioolzuiveringsinstallaties. Na zuivering met de meest innovatieve en duurzame technieken geven we jaarlijks ca. 150 miljoen m3 als schoon water terug aan beken en rivieren. Het restproduct -ca 100.000 ton zuiveringsslib- wordt gedroogd en hergebruikt als brandstof. Zo krijgen gezuiverd water én zuiveringsslib weer een nieuwe bestemming en wordt de natuurlijke kringloop gesloten.

Omgeving:

Functionaris draagt op een pro-actieve wijze bij aan het opbouwen van de unit en de ontwikkeling van het WBL naar een High Performance Organisatie (HPO). In een HPO worden over een langere periode betere financiële en niet financiële resultaten gerealiseerd dan bij vergelijkbare organisaties. De doelstellingen van de organisatie zijn gericht op verdergaande verbetering van de Kwaliteit van dienstverlening, vergroting Arbeidsbeleving en verlaging van de Netto kosten (KAN-principe). De wijze van werken kenmerkt zich door resultaatgerichtheid, continu verbeteren, openheid, transparantie, samenwerking en de bereidheid actief mee te groeien met veranderingen in de organisatie. Functionaris is flexibel inzetbaar en inzetbaar daar waar dat nodig is.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden geldt dat het mandaat daarvoor zo laag als mogelijk in de organisatie ligt en wordt uitgevoerd binnen de daarvoor vastgestelde kaders. Functionaris dient uitvoering te geven aan de verplichtingen die hem/haar als werknemer worden opgelegd door de Arbeidsomstandighedenwet en de hiermee samenhangende wetten en de hieruit voortvloeiende besluiten, voorschriften en richtlijnen. Hij/zij draagt op een actieve en verantwoorde wijze bij aan de uitvoering van het Kwaliteits-, Arbo- en Milieumanagementsysteem.

Werkzaamheden zijn onder andere:

• Bewaken en coördineren werkvoorraad;

• Beantwoorden vragen en mails;

• Controleert aangeleverde personeelsgegevens op juistheid en volledigheid en muteert deze in het personeelssysteem;

• Verzorgt de bijbehorende correspondentie;

• Initieert en bewaakt het in- en uitstroomproces van (tijdelijke) medewerkers conform checklist;

• Verleent in voorkomende gevallen assistentie bij het beheer van de geautomatiseerde systemen, te weten het personeelsinformatie- en salarissysteem, de HR portal en het tijdregistratiesysteem;

• Bewerkt gegevens uit de personeelsadministratie tot management overzichten;

• Handelt rechtspositionele besluiten in het kader van het dienstverband administratief af;

• Verzorgt in voorkomende gevallen de ziekteverzuimadministratie, contacten met betrokkenen, het doorgeven/beheren van gegevens van de bedrijfsgezondheidsdienst en het bewaken van de wettelijke termijnen. Kennis en vaardigheid

• Kennis van de relevante delen van de rechtspositionele en arbeidsvoorwaardelijke wet- en regelgeving;

• Kennis van de geldende (administratieve) regels en voorschriften inzake de personeelsadministratie; • Vaktechnische kennis van applicaties;

• Inzicht in de organisatiestructuur en (formatieve) opbouw van de organisatie;

• Inzicht in de werking van de diverse regelingen;

• Vaardigheid in het toepassen van de regels, voorschriften en rechtspositionele regelingen;

• Vaardigheid in het functioneel beheren van geautomatiseerde (personeels)applicaties. Contacten:

• Met het (lijn)management en medewerkers over diverse aspecten in verband met de personeelsadministratie om (op verzoek) schriftelijke en mondelinge informatie te verstrekken en desgewenst nadere inlichtingen in te winnen;

• Met diverse instanties (Belastingdienst en dergelijke) over salaris- en personeelsgegevens en over regelgeving om nadere gegevens/informatie te verstrekken of in te winnen;

• Met leveranciers over de problemen, aanpassingen en oplossen van storingen in de applicatie om te overleggen en afspraken te maken;

• Met de bedrijfsgezondheidsdienst in verband met ziekteverzuimadministratie om informatie uit te wisselen.

Gevraagd:

• Kandidaat dient minimaal 3 jaar relevante werkervaring te hebben in een soortgelijke rol;

• Naast operationele werkzaamheden zal de kandidaat fungeren als 1e aanspreekpunt op de afdeling.

Kandidaat dient hier voldoende ervaring voor te hebben. Kandidaat dient expliciet coördinerende ervaring te hebben. Graag toelichten in de motivatie, zodat we dit kunnen delen met de klant.

Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 64 MB.

Dit bericht is gepost in . Bookmark de link.